Uitvaarten Stevens & Lenchant wil het leven een waardig afscheid geven.

Uitvaarten Stevens Lenchant

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie geldig vanaf 1 juni 2018

André Lenchant bvba
Tuyaertsstraat 69-67
2850 Boom
03 844 34 35
uitvaarten@lenchant.be
www.lenchant.be

BTW: BE 0433.726.986
RPR Antwerpen

 

Uitvaartverzorging André Lenchant bvba
Tuyaertsstraat 69-67
2850 Boom
03 844 34 35
uitvaarten@lenchant.be
www.lenchant.be

BTW: BE 0477.420.340
RPR Antwerpen

 

Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant bvba
Pastoor Somerslaan 24
2870 Breendonk
03 886 72 73
uitvaarten@lenchant.be
www.stevenslenchant.be

BTW: BE 0477.420.340
RPR Antwerpen

 

 1. Algemeen

 

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van bovenvermelde vennootschappen bvba, hierna Stevens & Lenchant genoemd en op iedere tussen Stevens & Lenchant en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant bvba. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten.

1.2      Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

 1. Levering

 

2.1      Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2      In het kader van de regels van de koop op afstand zal Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant bestellingen voor de uitvaart van een overledene uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen OF indien de bestelling geplaatst is na 12u ’s middags op de laatste werkdag voor een geplande uitvaart.

Indien de bestelling geplaatst is na de opgegeven bestellingstermijn zal Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant een bloemstuk voorzien uit zijde bloemen en dit voor dezelfde waarde. Deze situatie geeft de klant geen recht op terugbetaling nog herroepingsrecht.
Bij bestelling zullen de besteltermijnen steeds zichtbaar zijn op de site.

2.3      Aan de leveringsplicht van Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door André Lenchant geleverde zaken aanwezig zijn op de begraafplaats

2.4      Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 1. Prijzen

 

3.1      Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2      Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3      Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 6% BTW.

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

 

4.1      Uit de aard van de gekochte goederen (levende bloemen) volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art 80 §4 2° wet op de handelspraktijken niet beschikt over een verzakingsrecht.
Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

 

 1. Betaling

 

5.1 Betaling gebeurt enkel elektronisch via betaal- of kredietkaarten. Alle andere betaalmethoden zijn uitgesloten.
Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.

Voor de verwerking van de betalingen doet Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant beroep op een externe professionele en gespecialiseerde partner.

De ingevoerde financiële gegevens van de klant worden enkel uitgewisseld tussen deze partner en de nodige financiële instellingen. Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant heeft op geen enkel ogenblik toegang tot deze gegevens.

Wat de afhandeling, verwerking en bewaring van deze gegevens betreft kan Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

 

 1. Gegevensbeheer

 

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant. Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

6.2 Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Garantie en conformiteit

 

7.1      Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst. Omwille van de aard van het product is Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant afhankelijk van aanvoer, beschikbaarheid in soort, kleur, en andere. Het eindresultaat kan hierdoor afwijken van de op onze website vermelde foto’s. Dit kan de klant nooit recht op terugbetaling geven.

7.2      Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant staat echter garant dat het afgeleverde product, zo strikt mogelijk aansluit bij de bestelling. In ieder geval zal de gevraagde waarde worden nagekomen.

7.3      Indien blijkt dat de aankoop niet werd afgeleverd, dan dient de afnemer dit binnen een termijn van 1 week na de uitvaart schriftelijk te melden aan Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant.

7.4      Indien klachten van de afnemer door Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant gegrond worden bevonden, zal Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant het aankoopbedrag terugstorten naar de klant.

7.5      Terugbetaling zal uitsluitend gebeuren via de betaalmethode gekozen tijdens het bestelproces. Onder geen enkele omstandigheid zal een andere methode aanvaard worden.

Eventuele aansprakelijkheid van Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.6      Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant bvba in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld.

 

 1. Aanbiedingen

 

8.1      Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2      Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3      Mondelinge toezeggingen verbinden Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4      Aanbiedingen van Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5      Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6      Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

 

9.1      Een overeenkomst tussen Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2      Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

 

10.1      Alle afbeeldingen; foto’s, samenstellingen,  tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant bvba gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

 

11.1  Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2   Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant bvba alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Deze lijst is niet limitatief

11.3  Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4   Indien Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

12.1   Eigendom van alle door Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

12.2   De door Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3   De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

12.4   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.5   De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

13.1   Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

13.2   Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het Kanton Boom kennis, tenzij Uitvaartverzorging Stevens & Lenchant er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.